Lập hóa đơn hủy

10. LẬP BÁO CÁO HỦY Mục đích để thống kê những hóa đơn đã hủy trước đó để kê khai lên Cơ quan Thuế. Để lập báo cáo hủy hóa...

Xem thêm