HỎI ĐÁP VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ 2023 – Phòng Tuyên truyền Cục Thuế Bình Định

Câu hỏi 1: DN có ngành nghề mua bán thực phẩm, có số lao động là hơn 50 người nhưng có đóng BHXH cho LĐ là 20 người, có nguồn vốn hoạt động là 49 tỉ. Vậy có thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023 không?

Trả lời: NĐ 80/2021 quy định DN nhỏ và siêu nhỏ nếu đáp ứng đ/k về:  Lao động và Doanh thu hoặc Lao động và Nguồn vốn, đối với lĩnh vực Thương mại-dịch vụ:       LĐ  < 50 n  và  Dthu  < 100 tỉ hoặc LĐ < 50 n  và  Nguồn vốn  < 50 tỉ

Đối chiếu quy định trên, DN có ngành nghề mua bán thực phẩm (thuộc lĩnh vực Thương mạicó số  hơn 50 người nhưng có đóng BHXH là 20 người (LĐ có đóng BHXH < 50n  ), có nguồn vốn hoạt động là 49 tỉ (NV < 50). Như vậy, DN thuộc lĩnh vực thương mại thỏa mãn 2 đ/k  LĐ  và  NV, nên thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023 theo khoản 4 Điều 3 của Nghị định 12/2013.

Câu hỏi 2:Cty có ngành nghề hoạt động là sản xuất (không thuộc ngành nghề trong NĐ 12/2023), có số lao động là dưới 100 người, doanh thu dưới 50 tỉ, hỏi có thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023 không?

Trả lời:NĐ 80/2021 quy định DN nhỏ và siêu nhỏ nếu đáp ứng đ/k về:  Lao động và Doanh thu hoặc Lao động và Nguồn vốn, cụ thể đối với lĩnh vực Nông.Lâm.Thủy sản-Công nghiệp-Xây dựng: LĐ < 100n  và  DT  < 50 tỉ  hoặc LĐ < 100n  và  NV  < 20 tỉ.

Đối chiếu quy định trên, Cty có hoạt động là sản xuất (không thuộc ngành nghề trong NĐ 12/2023), có số lao động là dưới 100 người, có doanh thu dưới 50 tỉ. Như vậy, Cty thuộc lĩnh vực Công nghiệp, thỏa mãn 2 đ/k  LĐ  và  NV ( LĐ < 100n  và  Dthu  < 50 tỉ), nên thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023 theo theo khoản 4 Điều 3 của Nghị định 12/2013.

Câu hỏi 3: Có phải nếu đơn vị không thuộc diện DN nhỏ và siêu nhỏ thì phải có hoạt động theo ngành nghề tại Nghị định 12/2023 của Chính phủ mới được gia hạn thuế?

Trả lời:Căn cứ Điều 3 của Nghị định 12/2013 quy định đối tượng được gia hạn nộp thuế 2023, theo đó: nếu đơn vị không thuộc diện DN nhỏ và siêu nhỏ thì phải có hoạt động theo ngành nghề được quy định cụ thể theo khoản 1, 2, 3 của Điều 3.

Câu hỏi 4: Nếu đơn vị hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có ngành nghề thuộc diện gia hạn thuế nhưng tỉ trọng doanh thu của  ngành nghề thuộc diện gia hạn thuế rất thấp thì có được gia hạn nộp thuế toàn bộ doanh thu không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định 12/2023 thì:

Nếu đơn vị hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có ngành nghề thuộc diện gia hạn nộp thuế nhưng tỉ trọng doanh thu của  ngành nghề thuộc diện gia hạn nộp thuế rất thấp thì cũng  được gia hạn nộp thuế phát sinh có liên quan theo quy định tại Nghị định 12/2023.

Câu hỏi 5: Năm 2023 DN không phát sinh doanh thu thuộc ngành nghề được gia hạn thuế, nhưng năm 2022 lại phát sinh doanh thu thuộc ngành nghề gia hạn thuế. Vậy có thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023 không?

Trả lời:Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định 12/2023 thì:

Nếu 2023 DN không phát sinh Dthu thuộc ngành nghề được gia hạn thuế, nhưng năm 2022 có phát sinh Dthu thuộc ngành nghề gia hạn thuế (hoặc ngược lại) thì thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023.

Câu hỏi 6: Về thủ tục gia hạn tiền thuê đất, ngoài Giấy đề nghị gia hạn có phải nộp bản sao quyết định hoặc hợp đồng thuê đất không? Cơ quan thuế có ra thông báo hay quyết định V/v chấp nhận gia hạn nộp thuế 2023 không?

Trả lời:Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 12/2023 thì:

Về thủ tục gia hạn tiền thuê đất, ngoài Giấy đề nghị gia hạn, NNT không nộp bản sao quyết định hoặc hợp đồng thuê đất. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 thì CQthuế cũng không ra thông báo V/v chấp nhận gia hạn nộp thuế 2023.

Câu hỏi 7: Nếu đến ngày 30/9/2023 đơn vị mới nộp Giấy đề nghị gia hạn thì đơn vị có được gia hạn nộp thuế phát sinh của kỳ khai thuế trước đó không?

Trả lời:Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 12/2023 thì: Nếu đến ngày 30/9/2023 đơn vị mới nộp Giấy đề nghị gia hạn thì: đơn vị vẫn được gia hạn nộp thuế của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị./.

Ngày đăng: 13:12:02 04/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:22:09 04/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan