Công văn 1898/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1898/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam.
 số 1.2 thuộc dãy B lô đất An Khánh Thôn 1, xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội)

       Trả lời công văn số 001/CV-TB ngày 24/3/2023 của Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

       Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các Nhóm đã được nêu tên cụ thể từ Mục I đến Mục VI và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các Nhóm này.

       Tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: STT 07- loại khác, Mục III – Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng tích dấu (*). Tại phần Ghi chú (cuối Phụ lục III) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) Phn A và cột (4) Phần B Phụ lục này, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khu”.

       Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty nếu được xác định là thiết bị điện tử gia dụng thì thuộc mục III Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

       Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam biết liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 

Ngày đăng: 13:22:51 04/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 19:53:42 29/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan