Công văn 18556/CTHN-TTHT v/v chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18556/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Viện Công nghệ và Sức khỏe
(Địa chỉ: CL3-13 Khu Man Bồi Trong, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội- Mã số thuế: 0108767883)

  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 80/CV-Hetec-TCT ngày 22/03/2023 của Viện Công nghệ và Sức khỏe vướng mắc về chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  – Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18/6/2013:

  1. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phấm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

  – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

  + Tại Điều 4 quy định Đối tượng không chịu thuế GTGT:

  “Điều 4. Đồi tượng không chịu thuế GTGT

  1. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

  + Tại Điều 10 quy định Thuế suất 5%:

“Điều 10. Thuế suất 5%

  1. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ vãn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ là dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ thi dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT- BTC.

  Đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các vãn bản pháp luật về thuế, đối chiếu với các quy định pháp luật trích dẫn nêu trên để thực hiện đứng theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Chi cục Thuế quận Hà Đông để được giải đáp.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Đơn vị được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng NVDTPC;
  • CCT quận Hà Đông
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 13:32:02 12/04/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 20:09:13 29/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan