Công văn 12254/CTHN-TTHT v/v thuế suất thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12254/CTHN-TTHT

V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Viện Chiến lược phát triển – MST: 0100971936

(Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội)

     Trả lời văn bản số 145/VCLPT-VP đề ngày 06/3/2023 của Viện chiến lược phát triển (Sau đây gọi tắt là Viện) về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho phần dịch vụ hoàn thành năm 2022, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    – Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

+ Tại Điều 1 quy định giảm thuế GTGT:

“ 1.Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Tại Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. ”

+ Tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

    – Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường họp hàng hóa, dịch vụ dung để khuyến mạỉ, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

+ Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn:

2. Thời điếm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền…

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

     – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghi đỉnh số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

+ Tại Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

  1. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

      Căn cứ các quy định trên, thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hơp Viện cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nhưng lập hóa đơn vào tháng 01/2023 (thời điểm Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành) thì không được áp đụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ nêu trên.

     Đề nghị Viện căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện khai thuế GTGT đúng quy định. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường họp có vướng mắc, Viện có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

      Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Viện chiến lược Phát triển được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT8;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi !

Ngày đăng: 11:57:07 22/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 20:46:32 29/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan