Công Văn 10802/TTHT-CTBDU hướng dẫn chính sách thuế – Trung Tâm kinh doanh VNPT – Bình Dương – Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10802/TTHT-CTBDU

V/v chính sách thuế

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – BÌNH DƯƠNG –

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: số 326, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

MST: 0106869738-068

     Cục Thuế nhận được văn bản số 964/lTKD BDG-KTKH ngày 14/06/2023 của TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – BÌNH DƯƠNG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VŨ VIỄN THÔNG (gọi tắt là “Công ty”) vướng mắc về việc xác nhận nội dung trên hóa đơn GTGT được phát hành tại đơn vị.

     Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

     Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

     + Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

     “Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

     1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đế khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

     …”

     + Tại Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn:

      “Điều 10. Nội dung của hóa đơn

     …

     15. Nội dung khác trên hóa đơn

     Ngoài các nội dung hướng dẫn từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh dại diện cùa người bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua bán, lệnh vận chuyển, mã khách hàng và các thông tin khác.

     

     Căn cứ quy định trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về nguyên tắc cho Công ty như sau:

     Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định. Ngoài ra, để thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi hóa đơn Công ty có thể ghi thêm các thông tin khác theo quy định tại Khoản 15, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phù.

     Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với phòng Thanh tra-kiểm tra thuế số 3 – Cục Thuế tỉnh Bình Dương (số điện thoại: 0274.3825030) và cung cấp hồ sơ, thông tin để được kiểm tra thuế, xác định nghĩa vụ thuế và hướng dẫn chi tiết.

     Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho Công ty biết để thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • BLĐ Cục (Email B/c);
  • Phòng TTKT 1. .5 (Email);
  • Lưu: VT, Phòng TTHT (Sơn).

Ngày đăng: 14:38:28 28/06/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 18:10:07 29/08/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan