Cách xử lý sai sót theo hướng dẫn của văn bản pháp luật

Khi hóa đơn có sai sót, bạn phải căn cứ vào nội dung, trường hợp sai sót cụ thể để đưa ra phương án xử lý đúng theo quy định.

Hóa đơn đã xuất, chưa gửi đến người mua:

Bạn có thể thực hiện xóa bỏ hóa đơn, làm biên bản thu hồi hóa đơn. Trong biên bản chỉ cần bên người bán ký đóng dấu và lưu hành nội bộ. Sau đó thực hiện tạo lại hóa đơn mới với nội dung đúng gửi người mua. (Theo công văn 3411/TCT-CS ngày 29/8/2019).

Hóa đơn đã xuất, đã gửi đến người mua:

Trước tiên bạn phải xem hóa đơn đó đã kê khai thuế hay chưa ?

1.Nếu chưa kê khai thuế => Lập biên bản thu hồi hóa đơn , 2 bên ký xác nhận tiếp theo là lập hóa đơn thay thế.

2. Nếu đã kê khai thuế => Lập biên bản điều chỉnh, 2 bên ký xác nhận tiếp theo là lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Cần lưu ý:

  • Trên hóa đơn điều chỉnh, bên bán chỉ ghi các nội dung đã ghi sai cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng (số lượng, đơn giá, thành tiền…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh (Theo Công văn số 6803/CT-TTHT ngày 18/7/2016).
  • Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh ( Căn cứ theo khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).
  • Đối với hóa đơn đã kê khai thì không thực hiện xóa bỏ hóa đơn (Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Tại Điều 9,Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Lập và ký biên bản điều chỉnh hóa đơn:

Để đảm bảo nguyên tắc: Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải có đủ chữ ký của bên mua và bên bán.

Nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh được lập và ký điện tử.

Nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải được lập bằng giấy và ký trực tiếp.

=> Chữ ký trên biên bản phải đồng nhất (Công văn 13313/CT-TTHT Cục thuế TP.HCM).

Tóm tắt các tình huống và cách xử lý

STT Trường hợp sai sót Hướng dẫn xử lý

1

Hóa đơn đã xuất chưa gửi cho người mua
Theo công văn 3411/TCT-CS ngày 29/8/2019
Xóa bỏ hóa đơn, làm biên bản thu hồi hóa đơn. Trong biên bản chỉ cần bên người bán ký đóng dấu và lưu hành nội bộ. Sau đó thực hiện tạo lại hóa đơn mới với nội dung đúng gửi người mua
2 Hóa đơn chưa được kê khai, đã gửi cho người mua
Theo điều 9, thông tư số 32/2011/TT-BTC
Xóa bỏ hóa đơn, lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế ,trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm
3 Hóa đơn đã kê khai với thuế
Theo điều 9, thông tư số 32/2011/TT-BTC
Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2021/TT- BTC
Lập biên bản điều chỉnh và thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót
3.1 Hóa đơn đã lập sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế
Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC 
2 bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh
3.2 Hóa đơn sai MST, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng
Theo khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2021/TT- BTC
– Lập biên bản điều chỉnh 2 bên ký xác nhận
– Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin, ghi rõ thông tin sai điều chỉnh thành nội dung đúng của số hóa đơn…, mẫu số…, ký hiệu…
3.3 Hóa đơn sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, cộng tiền hàng, tổng tiền thanh toán
Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2021/TT- BTC
Theo điều 9, thông tư số 32/2011/TT-BTC
– Lập biên bản điều chỉnh 2 bên ký xác nhận
– Lập hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, cộng tiền hàng, tổng tiền thanh toán cho hóa đơn điện tử số….ký hiệu….
3.4 Hóa đơn điều chỉnh vừa tăng vừa giảm – Có thể thực hiện điều chỉnh sai sót bằng 2 tờ hóa đơn nhưng phải đáp ứng thực hiện đầy đủ thủ tục điều chỉnh theo điều 9, thông tư số 32/2011/TT-BTC
– Biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh giữa 2 bên được lập và ký xác nhận.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Ngày đăng: 08:42:31 18/11/2021

Ngày cập nhật mới nhất: 22:13:42 29/08/2023

system

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”