Mẫu biên bản điều chỉnh thông tin

 

CÔNG TY ………..

Số …./…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

—-o0o—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 

– Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH ngày 13/06/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 ban hành.
– Căn cứ Nghị Định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ ban hành quy định về hóa đơn, chứng từ.
– Căn cứ Nghị Định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.
– Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
– Căn cứ vào Nghị Định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính Phủ về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị Quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về Chính sách Tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hổi và phát tri
n kinh tế – xã hội.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……, tại văn phòng CÔNG TY ………., chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY …………………
Do ông/bà :                                                           Chức vụ:                                 , làm đại diện.
Địa chỉ       :
Điện thoại :
Email         :
Mã số thuế:

Bên B: CÔNG TY …………………
Do ông/bà :                                                           Chức vụ:                                 , làm đại diện.
Địa chỉ       :
Điện thoại :
Email         :
Mã số thuế:

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ………. , ký hiệu …… ngày  ……….  cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh xuân. Hà Nội

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:
Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh xuân, TP. Hà Nội

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu biên bản tại đây.

 

Ngày đăng: 11:04:46 17/08/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 21:41:26 29/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”